Login utility has been upgraded from 09-Feb-2021. Please follow below steps:. Click Here For Details
Close
1. Uninstall Nxt crypto setup from Control panel
2. Uninstall Nxt crypto service set up from Control panel
3. Download and install Dc setUp from System Requirements
4. Download and install Nxtcrypto service SetUp from System Requirements
5. Reset the browser.
6. For more details, kindly refer the link Click hereList of supported e-Tokens is available in “Guideline For E-token” link. Tokens other than the listed tokens may misbehave.
Event No. EventDescription
Start Date <=
Last Date >=

Tender No. Tender Ref.No. Tender Type Tender Description Last Date/Time Corrigendum Document / Count Child Portal
4671 पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे न. पा. हद्दीतील स्वच्छ भारत पॉईट येथे कॉंक्रीट रोड व दुरुस्ती नुतनीकरण करणे कामी ई- निविदा मागविणे/Recall of 4565 Open पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे न. पा. हद्दीतील स्वच्छ भारत पॉईट येथे कॉंक्रीट रोड व दुरुस्ती नुतनीकरण करणे कामी ई- निविदा मागविणे/Recall of 4565 28/10/2021 18:00:00
3 Days Remain
udd
4670 पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता ठेकापद्धतीने रोड रोलर पुरविणे कामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे/Recall of 4644 Open पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता ठेकापद्धतीने रोड रोलर पुरविणे कामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे/Recall of 4644 28/10/2021 18:00:00
3 Days Remain
udd
4669 पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 करिता नगरपरिषदेस आवश्यकतेनुसार पाण्याचे टॅकर पुरविणे (प्रति टॅकरचे दर लावणे) करिता द्वी लिफाफा पध्दतीने ई-निविदा मागविणे.करिता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी कडून दोन लिफाफे (Two bid system) पद्धतीने ई-निविदा मागविणे/Recall of 4641 Open पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 करिता नगरपरिषदेस आवश्यकतेनुसार पाण्याचे टॅकर पुरविणे (प्रति टॅकरचे दर लावणे) करिता द्वी लिफाफा पध्दतीने ई-निविदा मागविणे.करिता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी कडून दोन लिफाफे (Two bid system) पद्धतीने ई-निविदा मागविणे/Recall of 4641 28/10/2021 18:00:00
3 Days Remain
udd
4668 पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता ठेकापद्धतीने हार्ड मुरुम पुरवून जागेवर पसरणे कामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे/Recall of 4640 Open पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता ठेकापद्धतीने हार्ड मुरुम पुरवून जागेवर पसरणे कामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे/Recall of 4640 28/10/2021 18:00:00
3 Days Remain
udd
4667 पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता ठेकापद्धतीने न.पा.सांगेल त्या झाडांची / वृक्षांची खडसणी करणेकामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे/Recall of 4639 Open पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता ठेकापद्धतीने न.पा.सांगेल त्या झाडांची / वृक्षांची खडसणी करणेकामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे/Recall of 4639 28/10/2021 18:00:00
3 Days Remain
udd
4666 पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता ठेकापद्धतीने रिफलेक्टरायझिंग ग्लास बेडसह रोड सर्फेसवर हॉट ऍप्लाईड थर्मोप्लास्टीक रोड मार्किंग पेंट न.पा.स आवश्यक्तेनुसार देणे कामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे/Recall of 4638 Open पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता ठेकापद्धतीने रिफलेक्टरायझिंग ग्लास बेडसह रोड सर्फेसवर हॉट ऍप्लाईड थर्मोप्लास्टीक रोड मार्किंग पेंट न.पा.स आवश्यक्तेनुसार देणे कामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे/Recall of 4638 28/10/2021 18:00:00
3 Days Remain
udd
4665 पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता न.पा. हद्दीतील सार्वजनिक विहिरी, विंधन विहिरी साफ करणे, गाळ काढणे, फ्लशिंग करणे, देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे कामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे /Recall of 4637 Open पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता न.पा. हद्दीतील सार्वजनिक विहिरी, विंधन विहिरी साफ करणे, गाळ काढणे, फ्लशिंग करणे, देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे कामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे /Recall of 4637 28/10/2021 18:00:00
3 Days Remain
udd
4664 पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता न.पा. हद्दीतील सार्वजनिक विहिरी, विंधन विहिरी साफ करणे, गाळ काढणे, फ्लशिंग करणे, देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे कामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे/Recall of 4635 Open पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मर्गदर्शनाप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता न.पा. हद्दीतील सार्वजनिक विहिरी, विंधन विहिरी साफ करणे, गाळ काढणे, फ्लशिंग करणे, देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे कामी ई- निविदा मागविणेकरीता नोंदणीकृत ठेकेदार / एजन्सी यांचेकडून दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागविणे/Recall of 4635 28/10/2021 18:00:00
3 Days Remain
udd
4663 E-TenderNotice/ESISSolapur/आंतररूणांकरिता आहार व्यवस्थेसाठी दैनंदिन लागणारेअन्न धान्य, किराणा,पालेभाजी, फळभाज्या, फळे, दूध अंडी ब्रेड इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा बाबत ई-निविदा/Recall Open E-TenderNotice/ESISSolapur/आंतररूणांकरिता आहार व्यवस्थेसाठी दैनंदिन लागणारेअन्न धान्य, किराणा,पालेभाजी, फळभाज्या, फळे, दूध अंडी ब्रेड इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा बाबत ई-निविदा/Recall 08/11/2021 17:30:00
14 Days Remain
organizations
4661 1) Mukh Darshan Barrie Gates at Tukaram Bhavan (Back Side) to Sambhaji Chowk 2)Construction of Barrie Gates from Kapadi Shed to Ranjani Road, Gopalpur 3)Construction of Kapadi Shed( Mulching Paper) for Shri. V.R.M.S. Pandharpur 4)Electricity Supply Arrangement at Patra Shed Darshan Queue Kartiki Yatra Open 1) Mukh Darshan Barrie Gates at Tukaram Bhavan (Back Side) to Sambhaji Chowk 2)Construction of Barrie Gates from Kapadi Shed to Ranjani Road, Gopalpur 3)Construction of Kapadi Shed( Mulching Paper) for Shri. V.R.M.S. Pandharpur 4)Electricity Supply Arrangement at Patra Shed Darshan Queue Kartiki Yatra 27/10/2021 11:00:00
2 Days Remain
organizations
4660 VNMKV. PARBHANI /E-TENDER NOTICE NO: 1/2021 Open Providing Outsourcing of Skilled and Unskilled Labour at College of Agriculture, Osmanabad Ter Road, Kini Pati, Osmanabad of VNMKV, Parbhani 27/10/2021 14:01:00
2 Days Remain
agro
4656 PDKV/COA/E-Tender/CANOPY ANALYZER Open PURCHASING OF CANOPY ANALYZER WITH ACCESSORIES AT AICRP ON AGROFORESTRY, COLLEGE OF AGRICULTUIRE, NAGPUR 30/10/2021 18:00:00
5 Days Remain
agro
4655 कृषि उत्पन्न बाजार समिती मंचर अंतर्गत तळेघर उप बाजार येथे तार कंपाऊंड व गेट चे काम करणे Open कृषि उत्पन्न बाजार समिती मंचर अंतर्गत तळेघर उप बाजार येथे तार कंपाऊंड व गेट चे काम करणे 25/10/2021 18:00:00
Today is Last Day
agro
4654 कृषि उत्पन्न बाजार समिती मंचर अंतर्गत घोडेगाव उप बाजार येथे तार कंपाऊंड व गेट चे काम करणे Open कृषि उत्पन्न बाजार समिती मंचर अंतर्गत घोडेगाव उप बाजार येथे तार कंपाऊंड व गेट चे काम करणे 25/10/2021 18:00:00
Today is Last Day
agro
4653 कृषि उत्पन्न बाजार समिती मंचर अंतर्गत उप बाजार चांडोली खू. येथे तार कंपाऊंड व गेट चे काम करणे Open कृषि उत्पन्न बाजार समिती मंचर अंतर्गत उप बाजार चांडोली खू. येथे तार कंपाऊंड व गेट चे काम करणे 25/10/2021 18:00:00
Today is Last Day
agro
4652 IGGMCNagpur/Tender/Cleaning Staff Open Cleaning Staff 01/11/2021 18:00:00
7 Days Remain
organizations
4650 E-TENDER NOTICE NO – DCST/ADM/SANGLI/E-Tender-1/2021/Providing Housekeeping services Open E-TENDER NOTICE NO – DCST/ADM/SANGLI/E-Tender-1/2021/Providing Housekeeping services 25/10/2021 10:00:00
Today is Last Day
MSTD
4648 Construction of Road Base Work, Internal Concrete Road Rigid Pavement & Concrete Gutter in West side Onion & Fruit Market Market of Shrirampur Main Market, At. Shrirampur, Dist. Ahmednagar Open Construction of Road Base Work, Internal Concrete Road Rigid Pavement & Concrete Gutter in West side Onion & Fruit Market Market of Shrirampur Main Market, At. Shrirampur, Dist. Ahmednagar 25/10/2021 17:00:00
Today is Last Day
agro
4647 निविदा संदर्भ क्र.: ई-निविदा क्र.1/जिमबाविको/अन्नधान्य व स्टेशनरी/2021-2022 Open जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, कोल्हापूर यांचे अधिनस्त शासकीय संस्थेत जिवनोपयोगी व नित्योपयोगी खाद्य व इतर वस्तुंचा पुरवठा करणे. 28/10/2021 17:00:00
3 Days Remain
Count 2 organizations
Latest News